Konkurs nalewek /dotyczy obchodów III Okręgowego Hubertusa w dniu 26.09.2015/

Regulamin Konkursu Nalewek Ciężkowice 26 września 2015 r. I. Warunki ogólne § 1 Konkurs organizowany jest przez Komisję Kultury przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku łowieckiego w Tarnowie. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 26 września 2015 r. w godzinach od 1400 do 1700 podczas obchodów III Hubertusa Okręgu Tarnowskiego”. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu około godziny 1800 . § 2 1. Celem konkursu jest: – dokonanie przeglądu produktów – nalewek i destylatów, oraz wyłonienie najlepszej z nich, – kultywowanie tradycji przyrządzania nalewek, – aktywizacja i integracja społeczności myśliwych, pasjonatów nalewek oraz społeczności lokalnych, – popularyzowanie wiedzy na temat możliwości produkcji nalewek i destylatów, – identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki lokalnej, – odkrycie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego obszaru geograficznego, któ- re mogą stać się jego wizytówką. 2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych . 3. Konkurs odbędzie się w trakcie obchodów III Hubertusa Okręgu Tarnowskiego w obrębie Muzeum Przyrodniczego im. K. i Wł. Tomków w Ciężkowicach. II. Zgłoszenie i procedura wyboru § 3 1.Zgłoszenia przyjmowane są w dniu konkursu tj. 26 września 2015 r. w godz. od 13.00 do 1400 do stolika organizatora. Udział w konkursie jest bezpłatny. 2.Nalewki oceniać będzie jury w pięcioosobowym składzie, które stanowi Kapitułę konkursową. 3.Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły konkursowej. 3.Uczestnicy zgłaszający nalewkę/nalewki zobowiązani są przygotować próbkę o pojemności nie mniejszej niż 0,33 litra. Każdy uczestnik dostarcza max. 3 nalewki. 4. Do Konkursu zgłaszać można nalewki, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży. 5.Do konkursu dopuszczone są nalewki wytworzone na bazie alkoholu pochodzącego z legalnego źródła. § 4 1.Każda zgłoszona butelka zostanie oznaczona numerem oraz otrzyma kopertę z tym samym numerem (w kopercie znajdować się będzie karta zgłoszeniowa zawierająca imię , nazwisko, nazwa i rocznik nalewki) 2.W wypadku gdy uczestnik konkursu dostarczy kilka nalewek oznaczy się je 1/ cyfrę porządkową np. 1/1, 1/2 itd. 3.Trzech członków jury będzie oceniało same nalewki dwóch członków będzie czuwało nad bezpieczeństwem danych z koperty. 4. Jury oceniać będzie nalewki wg następujących kryteriów: 1) barwa punktacja od 1 do 5, 2) klarowność od 1 do 5, 3) zapach od 1 do 5, 4) smak od 1 do 10, 5) harmonia, równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru , kwasowości od 1 do 5. 4.Przyznane punkty są subiektywną oceną członków jury. 5. Decyzja Komisji jest nieodwołalna i ostateczna. 6.Producent nalewki która otrzyma największą ilość punktów zostanie zwycięzcą. III. Postanowienia końcowe: 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu na łamach kwartalnika przyrodniczego Łowiec Tarnowski oraz na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie: www.zopzlowtarnow.pl. 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o zgłoszonych wyrobach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie. 4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu. 5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej www.zopzlowtarnow.pl 6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator. Zgłoszenia można dokonywać na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej: Osobą do kontaktu jest Kol. Wiesław Kozik Tel. 502 244 922 Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów.

/admin/

powrót »