Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06.04.2024r. – porządek obrad

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie zawiadamia:

Dnia 06.04.2024 roku /sobota/ o godzinie 17.00, odbędzie się

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

Miejsce spotkania – Domek Myśliwski w Pogórskiej Woli

Porządek obrad:  

 • Zagajenie i powitanie,
 • Stwierdzenie prawomocności obrad,
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 • Zatwierdzenie protokołu Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 06.10.2023 roku,
 • Informacja Prezesa Koła z bieżącej działalności,
 • Wybór komisji uchwał i wniosków,
 • Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za miniony sezon /w tym z wykonaniabudżetu/,
 • Podsumowanie wykonanych prac gospodarczych w sezonie 2023/2024,
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • Dyskusja nad sprawozdaniami,
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za sezon ubiegły,
 • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za sezon ubiegły.
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła,
 • Przedstawienie planu gospodarczego na przyszły sezon,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności i budżetu koła na sezon2024/2025,
 • Szkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
 • Omówienie zadań do wykonania w sezonie łowieckim 2024/2025,
 • Zapytania i wolne wnioski,
 • Zakończenie zgromadzenia.

Obowiązuje strój organizacyjny Polskiego Związku Łowieckiego

(DRz.)

powrót »