Szkody

 Koło Łowieckie Dzik w Tarnowie zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002r. nr 42 poz. 372 ze zm.) obowiązane jest do wynagradzania szkód      łowieckich wyrządzonych,:
• w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
w granicach dzierżawionych obwodów łowieckich nr 83.
art. 50 ust.1 Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa za środków budżetu państwa.
4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 właściciel lub posiadacz gruntów rolnych zobowiązany jest współdziałania z dzierżawcą obwodu łowieckiego w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami.

Odszkodowanie nie przysługuje:
• osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
• posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały,
• posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom,
• za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
• za szkody powstałe w płodach rolnych złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
• za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

ZGŁASZANIE SZKODY

Wniosek na piśmie, osobno na każdą uprawę, należy składać osobie upoważnionej do przyjmowania szkód łowieckich, za pośrednictwem poczty pod adresem:

Koło Łowieckie Dzik w Tarnowie
Wola Rzędzińska 417E
33-150 Wola Rzędzińska

Inne niż pisemne zgłoszenie szkody zgodnie z obowiązującym prawem nie może być rozpatrzone!!!

Wniosek zgłoszenia szkody w uprawie:       Druk zgłoszenia szkody w uprawie


Koło Łowieckie Dzik
Koło Łowieckie dzik w Tarnowie działa na terenie 5 gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. Teren powierzchni koła po wyłączeniach wynosi 9 796 ha w tym 1994 ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren położony jest na obszarze 12 miejscowości. Koło liczy 40 członków z których większość zamieszkuje na terenie Koła. Obwód koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów polnych. Na terenie łowieckim dominuje sarna polna oraz zwierzyna drobna. Ostatnio w sposób znaczny uległa zwiększeniu populacja dzika co stało się też przyczyna zwiększonych szkód w uprawach rolnych.

Fazy księżyca


Prognoza pogody
Tarnów

Pożyteczne linki
Kalendarz polowań:
kalendarz1
Kontakt:
Dzik2
kldzik.tarnow@gmail.com