Zmiany w ustawie Prawo Łowieckie

Uprzejmie informujemy o trwających pracach legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wbrew informacjom rozpowszechnianym przez niektóre portale internetowe, prace nad ww. ustawą nie zostały jeszcze zakończone.

Z przebiegiem prac nad projektem można się zapoznać pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479.

Należy podkreślić, że w wyniku starań Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego powyższy projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie Prawo łowieckie polegających na możliwości przeprowadzenia wyborów do organów kół, jak również zobowiązania kół łowieckich i zarządców obwodów łowieckich do korzystania z ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w formie elektronicznej.

W związku z powyższym koła łowieckie, w swojej bieżącej działalności, powinny być przygotowane na przewidziane w projekcie rozwiązania tj. konieczność wprowadzenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej w każdym z dzierżawionych obwodów łowieckich oraz możliwości przeprowadzenia wyborów do organów koła łowieckiego pomimo trwającego stanu zagrożenia epidemicznego.

żródło: ZG PZŁ

Powrót.

Comments are closed.